از آنجا که در تجهیز مراکز دیگری همچون آرایشگاه ها و مجتمع های آموزشی و ورزشی و … فعالیت داریم در این قسمت به قسمتی از آنها اشاره می نماییم.

موارد متفرقه