همکاری با ادارات و شرکتها و موئسسات جهت تعمین موارد مورد نیاز از جمله میز مدیریت و کنفرانس جزو کارهای معمول این فروشگاه میباشد و بهمین دلیل با اکثر ادارات و شرکتهای استان همکاری نزدیک داریم ولی جهت نمایش برخی از نمونه کارها نام تعدادی از آنها در زیر درج گردیده است.جهت اطلاع از دیگر موارد با دفتر فروشگاه تماس ححاصل فرمایید.
ادارات و شرکتها