از آنجایی که کافی شاپ و رستورانهای زیادی تجهیز شده اند قسمتی از پروژه هایی که اخیرا” طراحی و پیاده سازی شده اند در زیر نمایش داده میشوند.

کافی شاپ و رستورانهای تجهیز شده